คำว่า ' certain ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แน่นอน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แน่ใจ, มั่นใจ
คำที่คล้ายกัน : confident; sure


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Assured in mind; having no doubts; free from suspicions concerning.
[a.] Determined; resolved; -- used with an infinitive.
[a.] Not to be doubted or denied; established as a fact.
[a.] Actually existing; sure to happen; inevitable.
[a.] Unfailing; infallible.
[a.] Fixed or stated; regular; determinate.
[a.] Not specifically named; indeterminate; indefinite; one or some; -- sometimes used independenty as a noun, and meaning certain persons.
[n.] Certainty.
[n.] A certain number or quantity.
[adv.] Certainly.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z