คำว่า ' card1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บัตรรายการ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : บัตรเรียงดรรชนี


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A piece of pasteboard, or thick paper, blank or prepared for various uses; as, a playing card; a visiting card; a card of invitation; pl. a game played with cards.
[n.] A published note, containing a brief statement, explanation, request, expression of thanks, or the like; as, to put a card in the newspapers. Also, a printed programme, and (fig.), an attraction or inducement; as, this will be a good card for the last day of the fair.
[n.] A paper on which the points of the compass are marked; the dial or face of the mariner's compass.
[n.] A perforated pasteboard or sheet-metal plate for warp threads, making part of the Jacquard apparatus of a loom. See Jacquard.
[n.] An indicator card. See under Indicator.
[v. i.] To play at cards; to game.
[n.] An instrument for disentangling and arranging the fibers of cotton, wool, flax, etc.; or for cleaning and smoothing the hair of animals; -- usually consisting of bent wire teeth set closely in rows in a thick piece of leather fastened to a back.
[n.] A roll or sliver of fiber (as of wool) delivered from a carding machine.
[v. t.] To comb with a card; to cleanse or disentangle by carding; as, to card wool; to card a horse.
[v. t.] To clean or clear, as if by using a card.
[v. t.] To mix or mingle, as with an inferior or weaker article.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z