คำว่า ' cab rank ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร
คำที่คล้ายกัน : cab stand; taxi rank; taxi stand
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z