คำว่า ' yacht ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เรือใบที่ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งเรือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เรือท่องเที่ยว, เรือแข่ง


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A light and elegantly furnished vessel, used either for private parties of pleasure, or as a vessel of state to convey distinguished persons from one place to another; a seagoing vessel used only for pleasure trips, racing, etc.
[v. i.] To manage a yacht; to voyage in a yacht.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z