คำว่า ' break down ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เสื่อมโทรม (สุขภาพ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ล้มเหลว (การเจรจา)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z