คำว่า ' wander ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ร่อนเร่
คำที่คล้ายกัน : roam; rove


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. i.] To ramble here and there without any certain course or with no definite object in view; to range about; to stroll; to rove; as, to wander over the fields.
[v. i.] To go away; to depart; to stray off; to deviate; to go astray; as, a writer wanders from his subject.
[v. i.] To be delirious; not to be under the guidance of reason; to rave; as, the mind wanders.
[v. t.] To travel over without a certain course; to traverse; to stroll through.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z