คำว่า ' wad ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อัดให้เป็นก้อนเล็ก
คำที่คล้ายกัน : compress; shrink


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Woad.
[n.] A little mass, tuft, or bundle, as of hay or tow.
[n.] Specifically: A little mass of some soft or flexible material, such as hay, straw, tow, paper, or old rope yarn, used for retaining a charge of powder in a gun, or for keeping the powder and shot close; also, to diminish or avoid the effects of windage. Also, by extension, a dusk of felt, pasteboard, etc., serving a similar purpose.
[n.] A soft mass, especially of some loose, fibrous substance, used for various purposes, as for stopping an aperture, padding a garment, etc.
[v. t.] To form into a mass, or wad, or into wadding; as, to wad tow or cotton.
[v. t.] To insert or crowd a wad into; as, to wad a gun; also, to stuff or line with some soft substance, or wadding, like cotton; as, to wad a cloak.
[n.] Alt. of Wadd
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z