คำว่า ' wabble ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แกว่งไปแกว่งมา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สั่นไปมา, สั่น
คำที่คล้ายกัน : shake; sway; swing


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. i.] To move staggeringly or unsteadily from one side to the other; to vacillate; to move the manner of a rotating disk when the axis of rotation is inclined to that of the disk; -- said of a turning or whirling body; as, a top wabbles; a buzz saw wabbles.
[n.] A hobbling, unequal motion, as of a wheel unevenly hung; a staggering to and fro.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z