คำว่า ' vacancy ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พื้นที่ว่าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ที่ว่าง, ช่องว่าง
คำที่คล้ายกัน : void


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The quality or state of being vacant; emptiness; hence, freedom from employment; intermission; leisure; idleness; listlessness.
[n.] That which is vacant.
[n.] Empty space; vacuity; vacuum.
[n.] An open or unoccupied space between bodies or things; an interruption of continuity; chasm; gap; as, a vacancy between buildings; a vacancy between sentences or thoughts.
[n.] Unemployed time; interval of leisure; time of intermission; vacation.
[n.] A place or post unfilled; an unoccupied office; as, a vacancy in the senate, in a school, etc.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z