คำว่า ' truant ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เด็กหนีเรียน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เด็กเกเรียน


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] One who stays away from business or any duty; especially, one who stays out of school without leave; an idler; a loiterer; a shirk.
[a.] Wandering from business or duty; loitering; idle, and shirking duty; as, a truant boy.
[v. i.] To idle away time; to loiter, or wander; to play the truant.
[v. t.] To idle away; to waste.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z