คำว่า ' tackle ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เฟืองและสายระโยงระยางของเรือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : รอกตะขอสำหรับยกของหรือใช้ดึงใบเรือ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Apparatus for raising or lowering heavy weights, consisting of a rope and pulley blocks; sometimes, the rope and attachments, as distinct from the block.
[n.] Any instruments of action; an apparatus by which an object is moved or operated; gear; as, fishing tackle, hunting tackle; formerly, specifically, weapons.
[n.] The rigging and apparatus of a ship; also, any purchase where more than one block is used.
[n.] To supply with tackle.
[n.] To fasten or attach, as with a tackle; to harness; as, to tackle a horse into a coach or wagon.
[n.] To seize; to lay hold of; to grapple; as, a wrestler tackles his antagonist; a dog tackles the game.
[n.] To begin to deal with; as, to tackle the problem.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z