คำว่า ' swarm1 ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จับเป็นกลุ่ม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : รวมเป็นฝูง
คำที่คล้ายกัน : crowd; throng; mass


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. i.] To climb a tree, pole, or the like, by embracing it with the arms and legs alternately. See Shin.
[n.] A large number or mass of small animals or insects, especially when in motion.
[n.] Especially, a great number of honeybees which emigrate from a hive at once, and seek new lodgings under the direction of a queen; a like body of bees settled permanently in a hive.
[n.] Hence, any great number or multitude, as of people in motion, or sometimes of inanimate objects; as, a swarm of meteorites.
[v. i.] To collect, and depart from a hive by flight in a body; -- said of bees; as, bees swarm in warm, clear days in summer.
[v. i.] To appear or collect in a crowd; to throng together; to congregate in a multitude.
[v. i.] To be crowded; to be thronged with a multitude of beings in motion.
[v. i.] To abound; to be filled (with).
[v. i.] To breed multitudes.
[v. t.] To crowd or throng.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z