คำว่า ' subtract ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลบออกไป
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เอาออก, หักออก
คำที่คล้ายกัน : deduct; omit; take away


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To withdraw, or take away, as a part from the whole; to deduct; as, subtract 5 from 9, and the remainder is 4.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z