คำว่า ' sort ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ชนิด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จำพวก, ประเภท, แบบ
คำที่คล้ายกัน : class; genus; sort; type; genre; caste


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Chance; lot; destiny.
[n.] A kind or species; any number or collection of individual persons or things characterized by the same or like qualities; a class or order; as, a sort of men; a sort of horses; a sort of trees; a sort of poems.
[n.] Manner; form of being or acting.
[n.] Condition above the vulgar; rank.
[n.] A chance group; a company of persons who happen to be together; a troop; also, an assemblage of animals.
[n.] A pair; a set; a suit.
[n.] Letters, figures, points, marks, spaces, or quadrats, belonging to a case, separately considered.
[v. t.] To separate, and place in distinct classes or divisions, as things having different qualities; as, to sort cloths according to their colors; to sort wool or thread according to its fineness.
[v. t.] To reduce to order from a confused state.
[v. t.] To conjoin; to put together in distribution; to class.
[v. t.] To choose from a number; to select; to cull.
[v. t.] To conform; to adapt; to accommodate.
[v. i.] To join or associate with others, esp. with others of the same kind or species; to agree.
[v. i.] To suit; to fit; to be in accord; to harmonize.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z