คำว่า ' sabre ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดาบโค้ง
คำที่คล้ายกัน : saber


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A sword with a broad and heavy blade, thick at the back, and usually more or less curved like a scimiter; a cavalry sword.
[v. t.] To strike, cut, or kill with a saber; to cut down, as with a saber.
[n. & v.] See Saber.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z