คำว่า ' saboteur ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้ก่อวินาศกรรม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้บ่อนทำลาย, ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา
คำที่คล้ายกัน : destroyer; terrorist
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z