คำว่า ' rabbet ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บาก
คำที่คล้ายกัน : make a joint
คำตรงกันข้าม : possible, achievable, feasible


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To cut a rabbet in; to furnish with a rabbet.
[v. t.] To unite the edges of, as boards, etc., in a rabbet joint.
[n.] A longitudinal channel, groove, or recess cut out of the edge or face of any body; especially, one intended to receive another member, so as to break or cover the joint, or more easily to hold the members in place; thus, the groove cut for a panel, for a pane of glass, or for a door, is a rabbet, or rebate.
[n.] Same as Rabbet joint, below.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z