คำว่า ' quack1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เสียงเป็ดร้อง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด
คำที่คล้ายกัน : crying; ululation


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. i.] To utter a sound like the cry of a duck.
[v. i.] To make vain and loud pretensions; to boast.
[v. i.] To act the part of a quack, or pretender.
[n.] The cry of the duck, or a sound in imitation of it; a hoarse, quacking noise.
[n.] A boastful pretender to medical skill; an empiric; an ignorant practitioner.
[n.] Hence, one who boastfully pretends to skill or knowledge of any kind not possessed; a charlatan.
[a.] Pertaining to or characterized by, boasting and pretension; used by quacks; pretending to cure diseases; as, a quack medicine; a quack doctor.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z