คำว่า ' popery ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หลักคำสอนและพิธีกรรมในนิกายโรมันคาทอลิก (คำต้องห้าม)
คำที่คล้ายกัน : papism
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z