คำว่า ' popery ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หลักคำสอนและพิธีกรรมในนิกายโรมันคาทอลิก (คำต้องห้าม)
คำที่คล้ายกัน : papism


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The religion of the Roman Catholic Church, comprehending doctrines and practices; -- generally used in an opprobrious sense.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z