คำว่า ' poise ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความสมดุล
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ดุลยภาพ
คำที่คล้ายกัน : balance; gravity


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v.] Weight; gravity; that which causes a body to descend; heaviness.
[v.] The weight, or mass of metal, used in weighing, to balance the substance weighed.
[v.] The state of being balanced by equal weight or power; equipoise; balance; equilibrium; rest.
[v.] That which causes a balance; a counterweight.
[n.] To balance; to make of equal weight; as, to poise the scales of a balance.
[n.] To hold or place in equilibrium or equiponderance.
[n.] To counterpoise; to counterbalance.
[n.] To ascertain, as by the balance; to weigh.
[n.] To weigh (down); to oppress.
[v. i.] To hang in equilibrium; to be balanced or suspended; hence, to be in suspense or doubt.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z