คำว่า ' ply1 ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิ่งหรือเดินทางไปมา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ยุ่งกับงาน
คำที่คล้ายกัน : exercise; work at


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To bend.
[v. t.] To lay on closely, or in folds; to work upon steadily, or with repeated acts; to press upon; to urge importunately; as, to ply one with questions, with solicitations, or with drink.
[v. t.] To employ diligently; to use steadily.
[v. t.] To practice or perform with diligence; to work at.
[v. i.] To bend; to yield.
[v. i.] To act, go, or work diligently and steadily; especially, to do something by repeated actions; to go back and forth; as, a steamer plies between certain ports.
[v. i.] To work to windward; to beat.
[v.] A fold; a plait; a turn or twist, as of a cord.
[v.] Bent; turn; direction; bias.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z