คำว่า ' pleonasm ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การใช้คำฟุ่มเฟือย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สำนวนยืดยาด, สำนวนเยิ่นเย้อ
คำที่คล้ายกัน : redundancy; verbiage; repetition


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Redundancy of language in speaking or writing; the use of more words than are necessary to express the idea; as, I saw it with my own eyes.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z