คำว่า ' planner ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สมุดจดบันทึกตารางเวลา


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] One who plans; a projector.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z