คำว่า ' peg ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตอกหมุด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตรึง, ติดหมุด
คำที่คล้ายกัน : hold; clip; staple
คำตรงกันข้าม : unpin; unclip


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A small, pointed piece of wood, used in fastening boards together, in attaching the soles of boots or shoes, etc.; as, a shoe peg.
[n.] A wooden pin, or nail, on which to hang things, as coats, etc. Hence, colloquially and figuratively: A support; a reason; a pretext; as, a peg to hang a claim upon.
[n.] One of the pins of a musical instrument, on which the strings are strained.
[n.] One of the pins used for marking points on a cribbage board.
[n.] A step; a degree; esp. in the slang phrase "To take one down peg."
[v. t.] To put pegs into; to fasten the parts of with pegs; as, to peg shoes; to confine with pegs; to restrict or limit closely.
[v. t.] To score with a peg, as points in the game; as, she pegged twelwe points.
[v. i.] To work diligently, as one who pegs shoes; -- usually with on, at, or away; as, to peg away at a task.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z