คำว่า ' oar ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พายเรือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พาย, แจว
คำที่คล้ายกัน : row; paddle


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n] An implement for impelling a boat, being a slender piece of timber, usually ash or spruce, with a grip or handle at one end and a broad blade at the other. The part which rests in the rowlock is called the loom.
[n] An oarsman; a rower; as, he is a good oar.
[n] An oarlike swimming organ of various invertebrates.
[v. t. & i.] To row.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z