คำว่า ' nab ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จับ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คว้า, ฉกฉวย
คำที่คล้ายกัน : catch; clutch; grab; snatch
คำตรงกันข้าม : drop; release


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The summit of an eminence.
[n.] The cock of a gunlock.
[n.] The keeper, or box into which the lock is shot.
[v. t.] To catch or seize suddenly or unexpectedly.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z