คำว่า ' babbler ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนที่พูดไม่ชัด


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] An idle talker; an irrational prater; a teller of secrets.
[n.] A hound too noisy on finding a good scent.
[n.] A name given to any one of family (Timalinae) of thrushlike birds, having a chattering note.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z