คำว่า ' babble ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดเป็นต่อยหอย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดมาก, พูดไร้สาระ
คำที่คล้ายกัน : chatter; gabble; prate


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. i.] To utter words indistinctly or unintelligibly; to utter inarticulate sounds; as a child babbles.
[v. i.] To talk incoherently; to utter unmeaning words.
[v. i.] To talk much; to chatter; to prate.
[v. i.] To make a continuous murmuring noise, as shallow water running over stones.
[v. i.] To utter in an indistinct or incoherent way; to repeat, as words, in a childish way without understanding.
[v. i.] To disclose by too free talk, as a secret.
[n.] Idle talk; senseless prattle; gabble; twaddle.
[n.] Inarticulate speech; constant or confused murmur.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z