คำว่า ' arbitrate between ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินระหว่าง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z