คำว่า ' label ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ป้าย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ
คำที่คล้ายกัน : gummed label; brand; marque; sticker


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A tassel.
[n.] A slip of silk, paper, parchment, etc., affixed to anything, usually by an inscription, the contents, ownership, destination, etc.; as, the label of a bottle or a package.
[n.] A slip of ribbon, parchment, etc., attached to a document to hold the appended seal; also, the seal.
[n.] A writing annexed by way of addition, as a codicil added to a will.
[n.] A barrulet, or, rarely, a bendlet, with pendants, or points, usually three, especially used as a mark of cadency to distinguish an eldest or only son while his father is still living.
[n.] A brass rule with sights, formerly used, in connection with a circumferentor, to take altitudes.
[n.] The name now generally given to the projecting molding by the sides, and over the tops, of openings in mediaeval architecture. It always has a /quare form, as in the illustration.
[n.] In mediaeval art, the representation of a band or scroll containing an inscription.
[v. t.] To affix a label to; to mark with a name, etc.; as, to label a bottle or a package.
[v. t.] To affix in or on a label.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z