คำว่า ' lab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ห้องปฏิบัติการ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. i.] To prate; to gossip; to babble; to blab.
[n.] A telltale; a prater; a blabber.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z