คำว่า ' la2 ' ( INT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A syllable applied to the sixth tone of the scale in music in solmization.
[n.] The tone A; -- so called among the French and Italians.
[interj.] Look; see; behold; -- sometimes followed by you.
[interj.] An exclamation of surprise; -- commonly followed by me; as, La me!
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z