คำว่า ' keen ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คม (ทางวรรณกรรม)
คำที่คล้ายกัน : sharp; vivid
คำตรงกันข้าม : blunt; dull


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[superl.] Sharp; having a fine edge or point; as, a keen razor, or a razor with a keen edge.
[superl.] Acute of mind; sharp; penetrating; having or expressing mental acuteness; as, a man of keen understanding; a keen look; keen features.
[superl.] Bitter; piercing; acrimonious; cutting; stinging; severe; as, keen satire or sarcasm.
[superl.] Piercing; penetrating; cutting; sharp; -- applied to cold, wind, etc, ; as, a keen wind; the cold is very keen.
[superl.] Eager; vehement; fierce; as, a keen appetite.
[v. t.] To sharpen; to make cold.
[n.] A prolonged wail for a deceased person. Cf. Coranach.
[v. i.] To wail as a keener does.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z