คำว่า ' keelhaul ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลากคนด้วยเชือกไปตามใต้ท้องเรือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง (เป็นการลงโทษชนิดหนึ่ง)


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. i.] To haul under the keel of a ship, by ropes attached to the yardarms on each side. It was formerly practiced as a punishment in the Dutch and English navies.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z