คำว่า ' indistinctly ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อย่างคลุมเครือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน
คำที่คล้ายกัน : fuzzily; obscurely; unclearly
คำตรงกันข้าม : clearly
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z