คำว่า ' out of courtesy (to) ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เพื่อเป็นเกียรต์กับบางคน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z