คำว่า ' habit ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นิสัย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความเคยชิน
คำที่คล้ายกัน : disposition; routine


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The usual condition or state of a person or thing, either natural or acquired, regarded as something had, possessed, and firmly retained; as, a religious habit; his habit is morose; elms have a spreading habit; esp., physical temperament or constitution; as, a full habit of body.
[n.] The general appearance and manner of life of a living organism.
[n.] Fixed or established custom; ordinary course of conduct; practice; usage; hence, prominently, the involuntary tendency or aptitude to perform certain actions which is acquired by their frequent repetition; as, habit is second nature; also, peculiar ways of acting; characteristic forms of behavior.
[n.] Outward appearance; attire; dress; hence, a garment; esp., a closely fitting garment or dress worn by ladies; as, a riding habit.
[n.] To inhabit.
[n.] To dress; to clothe; to array.
[n.] To accustom; to habituate. [Obs.] Chapman.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z