คำว่า ' gabble ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดพล่าม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดมาก, พล่าม
คำที่คล้ายกัน : twaddle; blab; babble


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. i.] To talk fast, or to talk without meaning; to prate; to jabber.
[v. i.] To utter inarticulate sounds with rapidity; as, gabbling fowls.
[n.] Loud or rapid talk without meaning.
[n.] Inarticulate sounds rapidly uttered; as of fowls.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z