คำว่า ' arbitrate ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เป็นผู้ตัดสิน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
คำที่คล้ายกัน : settle peacefully; smooth out


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To hear and decide, as arbitrators; as, to choose to arbitrate a disputed case.
[v. t.] To decide, or determine generally.
[v. i.] To decide; to determine.
[v. i.] To act as arbitrator or judge; as, to arbitrate upon several reports; to arbitrate in disputes among neighbors; to arbitrate between parties to a suit.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z