คำว่า ' arbitrarily ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อย่างไม่มีกฎเกณฑ์


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv.] In an arbitrary manner; by will only; despotically; absolutely.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z