คำว่า ' arbiter ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้ที่มีอิทธิพล
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้ที่มีอำนาจ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A person appointed, or chosen, by parties to determine a controversy between them.
[n.] Any person who has the power of judging and determining, or ordaining, without control; one whose power of deciding and governing is not limited.
[v. t.] To act as arbiter between.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z