คำว่า ' flutter ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การกระพือปีก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การกะพริบ, การขยับอย่างรวดเร็ว


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To vibrate or move quickly; as, a bird flutters its wings.
[v. t.] To drive in disorder; to throw into confusion.
[n.] The act of fluttering; quick and irregular motion; vibration; as, the flutter of a fan.
[n.] Hurry; tumult; agitation of the mind; confusion; disorder.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z