คำว่า ' fabric ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผ้าหรือสิ่งทอ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The structure of anything; the manner in which the parts of a thing are united; workmanship; texture; make; as cloth of a beautiful fabric.
[n.] That which is fabricated
[n.] Framework; structure; edifice; building.
[n.] Cloth of any kind that is woven or knit from fibers, either vegetable or animal; manufactured cloth; as, silks or other fabrics.
[n.] The act of constructing; construction.
[n.] Any system or structure consisting of connected parts; as, the fabric of the universe.
[v. t.] To frame; to build; to construct.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z