คำว่า ' fabled ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[imp. & p. p.] of Fable
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z