คำว่า ' fable ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เล่านิทาน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เล่าเรื่องโกหก


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A Feigned story or tale, intended to instruct or amuse; a fictitious narration intended to enforce some useful truth or precept; an apologue. See the Note under Apologue.
[n.] The plot, story, or connected series of events, forming the subject of an epic or dramatic poem.
[n.] Any story told to excite wonder; common talk; the theme of talk.
[n.] Fiction; untruth; falsehood.
[v. i.] To compose fables; hence, to write or speak fiction ; to write or utter what is not true.
[v. t.] To feign; to invent; to devise, and speak of, as true or real; to tell of falsely.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z