คำว่า ' FA ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A syllable applied to the fourth tone of the diatonic scale in solmization.
[n.] The tone F.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z