คำว่า ' fa ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ระดับเสียง ฟา


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A syllable applied to the fourth tone of the diatonic scale in solmization.
[n.] The tone F.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z