คำว่า ' dew ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หยดเล็กๆ (ทางวรรณคดี)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หยดเหงื่อ, หยาดน้ำตา


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Moisture from the atmosphere condensed by cool bodies upon their surfaces, particularly at night.
[n.] Figuratively, anything which falls lightly and in a refreshing manner.
[n.] An emblem of morning, or fresh vigor.
[v. t.] To wet with dew or as with dew; to bedew; to moisten; as with dew.
[a. & n.] Same as Due, or Duty.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z