คำว่า ' demonstrative ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แสดงความรู้สึกรักใคร่ออกมาอย่างเปิดเผย


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z